〈 บทที่ 13 กฎของอุณหพลศาสตร์ 〉

เนื้อหาในบทนี้

บทนี้ยังไม่ได้ทำวิดีโอสอนครับ

วิดีโอสอน

ตอนที่ 1: 

ตอนที่ 2: