〈 บทที่ 14 ไฟฟ้าสถิต 〉

เนื้อหาในบทนี้

  • ประจุไฟฟ้า
  • แรงไฟฟ้าระหว่างประจุและกฎคูลอมบ์
  • การเหนี่ยวนำไฟฟ้า
  • สนามไฟฟ้า
  • จุดสะเทิน
  • เส้นสนามไฟฟ้า
  • ตัวนำไฟฟ้าในสภาวะสมดุลไฟฟ้าสถิต
  • ศักย์ไฟฟ้า
  • ตัวเก็บประจุและความจุ
  • การนำความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตไปใช้ประโยชน์

วิดีโอสอน

ตอนที่ 1: 

ตอนที่ 2: