〈 บทที่ 15 กระแสไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 〉

เนื้อหาในบทนี้

  • กระแสไฟฟ้า
  • ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์
  • วงจรไฟฟ้าและอีเอ็มเอฟ
  • กำลังไฟฟ้าในวงจร
  • การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมและแบบขนาน
  • การต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรมและแบบขนาน
  • การต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรมและแบบขนาน
  • หลักเกณฑ์เคิร์ชฮอฟฟ์
  • เครื่องวัดไฟฟ้า

วิดีโอสอน

ตอนที่ 1: 

ตอนที่ 2: