〈 บทที่ 16 สภาวะแม่เหล็กและวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 〉

เนื้อหาในบทนี้

 • แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก
 • แรงแม่เหล็กบนประจุเคลื่อนที่
 • แรงแม่เหล็กที่กระทำต่อลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน
 • แรงและทอร์กบนขดลวดที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ
 • แหล่งของสนามแม่เหล็ก
 • แรงระหว่างลวดตัวนำสองเส้นที่ขนานกันและมีกระแสไฟฟ้าผ่าน
 • กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำและแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
 • เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์
 • ความเหนี่ยวนำและตัวเหนี่ยวนำ
 • วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
 • หม้อแปลงและการส่งกำลัง
 • การคำนวณพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
 • วงจรไฟฟ้าภายในบ้านและการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย
 • การนำความรู้ทางแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์

วิดีโอสอน

ตอนที่ 1: 

ตอนที่ 2: