〈 บทที่ 16 กฎข้อที่ 2 ของอุณหพลศาสตร์ 〉

เนื้อหาในบทนี้

อยู่ระหว่างการปรับปรุงเนื้อหา

วิดีโอสอน

ตอนที่ 1: 

ตอนที่ 2: