〈 บทที่ 17 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 〉

เนื้อหาในบทนี้

  • ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์และการทดลองของแฮทซ์
  • การแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายอากาศ
  • สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
  • โพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

วิดีโอสอน

ตอนที่ 1: 

ตอนที่ 2: