〈 บทที่ 17 ประจุไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า 〉

โจทย์ปัญหาในบทนี้

  • ประจุไฟฟ้าและแรงไฟฟ้าระหว่างประจุแบบจุด
  • สนามไฟฟ้าจากประจุแบบจุด
  • สนามไฟฟ้าจากประจุที่กระจายอย่างต่อเนื่อง
  • การเคลื่อนที่ของประจุในสนามไฟฟ้า
  • ขั้วคู่ไฟฟ้า

วิดีโอสอน

ข้อที่ 1: 

ข้อที่ 2: 

ข้อที่ 3: 

ข้อที่ 4: 

ข้อที่ 5: 

ข้อที่ 6: 

ข้อที่ 7: 

ข้อที่ 8: 

ข้อที่ 9: 

ข้อที่ 10: 

ข้อที่ 11: 

ข้อที่ 12: 

ข้อที่ 13: 

ข้อที่ 14: 

ข้อที่ 15: 

ข้อที่ 16: 

ข้อที่ 17: 

ข้อที่ 18: 

ข้อที่ 19: 

ข้อที่ 20: 

ข้อที่ 21: 

ข้อที่ 22: 

ข้อที่ 23: 

ข้อที่ 24: 

ข้อที่ 25: 

ข้อที่ 26: 

ข้อที่ 27: 

ข้อที่ 28: 

ข้อที่ 29: 

ข้อที่ 30: 

ข้อที่ 31: 

ข้อที่ 32: 

ข้อที่ 33: 

ข้อที่ 34: 

ข้อที่ 35: 

ข้อที่ 36: 

ข้อที่ 37: 

ข้อที่ 38: 

ข้อที่ 39: 

ข้อที่ 40: 

ข้อที่ 41: 

ข้อที่ 42: 

ข้อที่ 43: 

ข้อที่ 44: 

ข้อที่ 45: 

ข้อที่ 46: 

ข้อที่ 47: 

ข้อที่ 48: 

ข้อที่ 49: 

ข้อที่ 50: 

ข้อที่ 51: 

ข้อที่ 52: 

ข้อที่ 53: 

ข้อที่ 54: 

ข้อที่ 55: 

ข้อที่ 56: 

ข้อที่ 57: 

ข้อที่ 58: 

ข้อที่ 59: 

ข้อที่ 60: 

ข้อที่ 61: 

ข้อที่ 62: 

ข้อที่ 63: 

ข้อที่ 64: 

ข้อที่ 65: 

ข้อที่ 66: 

ข้อที่ 67: 

ข้อที่ 68: 

ข้อที่ 69: 

ข้อที่ 70: 

ข้อที่ 71: 

ข้อที่ 72: 

ข้อที่ 73: 

ข้อที่ 74: 

ข้อที่ 75: 

ข้อที่ 76: 

ข้อที่ 77: 

ข้อที่ 78: 

ข้อที่ 79: 

ข้อที่ 80: 

ข้อที่ 81: 

ข้อที่ 82: 

ข้อที่ 83: 

ข้อที่ 84: 

ข้อที่ 85: 

ข้อที่ 86: 

ข้อที่ 87: 

ข้อที่ 88: 

ข้อที่ 89: 

ข้อที่ 90: 

ข้อที่ 91: 

ข้อที่ 92: 

ข้อที่ 93: 

ข้อที่ 94: 

ข้อที่ 95: 

ข้อที่ 96: 

ข้อที่ 97: 

ข้อที่ 98: 

ข้อที่ 99: 

ข้อที่ 100: 

ข้อที่ 101: 

ข้อที่ 102: 

ข้อที่ 103: 

ข้อที่ 104: 

ข้อที่ 105: 

ข้อที่ 106: 

ข้อที่ 107: 

ข้อที่ 108: 

ข้อที่ 109: 

ข้อที่ 110: 

ข้อที่ 111: 

ข้อที่ 112: 

ข้อที่ 113: 

ข้อที่ 114: 

ข้อที่ 115: 

ข้อที่ 116: 

ข้อที่ 117: 

ข้อที่ 118: 

ข้อที่ 119: