〈 บทที่ 19 ศักย์ไฟฟ้า 〉

เนื้อหาในบทนี้

  • พลังงานศักย์ไฟฟ้า
  • ศักย์ไฟฟ้า
  • ความสัมพันธ์ระหว่างศักย์ไฟฟ้ากับสนามไฟฟฟ้า
  • ผิวสมศักย์
  • พลังงานศักย์ไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้าของขั้วคู่ไฟฟ้า
  • การประยุกต์

วิดีโอสอน

ตอนที่ 1: 

ตอนที่ 2: