〈 บทที่ 2 จลนศาสตร์ 〉

เนื้อหาในบทนี้

อยู่ระหว่างการปรับปรุงเนื้อหา

วิดีโอสอน

ตอนที่ 1: 

ตอนที่ 2: 

ตอนที่ 3: 

ตอนที่ 4: 

ตอนที่ 5: 

ตอนที่ 6: 

ตอนที่ 7: 

ตอนที่ 8: 

ตอนที่ 9: 

ตอนที่ 10: 

ตอนที่ 11: 

ตอนที่ 12: 

ตอนที่ 13: 

ตอนที่ 14: 

ตอนที่ 15: 

ตอนที่ 16: 

ตอนที่ 17: 

ตอนที่ 18: 

ตอนที่ 19: 

ตอนที่ 20: 

ตอนที่ 21: 

ตอนที่ 22: 

ตอนที่ 23: 

ตอนที่ 24: 

ตอนที่ 25: 

ตอนที่ 26: 

ตอนที่ 27: 

ตอนที่ 28: 

ตอนที่ 29: 

ตอนที่ 30: 

ตอนที่ 31: 

ตอนที่ 32: 

ตอนที่ 33: 

ตอนที่ 34: 

ตอนที่ 35: 

ตอนที่ 36: 

ตอนที่ 37: 

ตอนที่ 38: 

ตอนที่ 39: 

ตอนที่ 40: 

ตอนที่ 41: 

ตอนที่ 42: 

ตอนที่ 43: 

ตอนที่ 44: 

ตอนที่ 45: 

ตอนที่ 46: 

ตอนที่ 47: 

ตอนที่ 48: 

ตอนที่ 49: 

ตอนที่ 50: 

ตอนที่ 51: 

ตอนที่ 52: 

ตอนที่ 53: 

ตอนที่ 54: 

ตอนที่ 55: 

ตอนที่ 56: (จบ) 

ตอนพิเศษ: ให้กราฟ v-t หากราฟ x-t และ a-t