〈 บทที่ 4 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ

(โพรเจกไทล์ วงกลม และฮาร์มอนิกอย่างง่าย) 〉

เนื้อหาในบทนี้

  • การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
  • การเคลื่อนที่แบบวงกลม
  • การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

วิดีโอสอน

ตอนที่ 1:

ตอนที่ 2:

ตอนที่ 3:

ตอนที่ 4:

ตอนที่ 5:

ตอนที่ 6:

ตอนที่ 7:

ตอนที่ 8:

ตอนที่ 9:

ตอนที่ 10:

ตอนที่ 11:

ตอนที่ 12:

ตอนที่ 13:

ตอนที่ 14:

ตอนที่ 15:

ตอนที่ 16:

ตอนที่ 17:

ตอนที่ 18:

ตอนที่ 19:

ตอนที่ 20:

ตอนที่ 21:

ตอนที่ 22:

ตอนที่ 23:

ตอนที่ 24:

ตอนที่ 25:

ตอนที่ 26:

ตอนที่ 27:

ตอนที่ 28:

ตอนที่ 29:

ตอนที่ 30:

ตอนที่ 31:

ตอนที่ 32:

ตอนที่ 33:

ตอนที่ 34:

ตอนที่ 35:

ตอนที่ 36:

ตอนที่ 37:

ตอนที่ 38:

ตอนที่ 39:

ตอนที่ 40:

ตอนที่ 41:

ตอนที่ 42:

ตอนที่ 43:

ตอนที่ 44:

ตอนที่ 45:

ตอนที่ 46:

ตอนที่ 47:

ตอนที่ 48:

ตอนที่ 49:

ตอนที่ 50:

ตอนที่ 51:

ตอนที่ 52:

ตอนที่ 53:

ตอนที่ 54:

ตอนที่ 55:

ตอนที่ 56:

ตอนที่ 57:

ตอนที่ 58:

ตอนที่ 59:

ตอนที่ 60:

ตอนที่ 61:

ตอนที่ 62:

ตอนที่ 63:

ตอนที่ 64:

ตอนที่ 65:

ตอนที่ 66:

ตอนที่ 67:

ตอนที่ 68:

ตอนที่ 69:

ตอนที่ 70:

ตอนที่ 71:

ตอนที่ 72:

ตอนที่ 73:

ตอนที่ 74:

ตอนที่ 75:

ตอนที่ 76:

ตอนที่ 77:

ตอนที่ 78:

ตอนที่ 79:

ตอนที่ 80:

ตอนที่ 81:

ตอนที่ 82:

ตอนที่ 83:

ตอนที่ 84:

ตอนที่ 85:

ตอนที่ 86:

ตอนที่ 87:

ตอนที่ 88:

ตอนที่ 89:

ตอนที่ 90:

ตอนที่ 91:

ตอนที่ 92:

ตอนที่ 93:

ตอนที่ 94:

ตอนที่ 95:

ตอนที่ 96:

ตอนที่ 97:

ตอนที่ 98:

ตอนที่ 99:

ตอนที่ 100:

ตอนที่ 101:

ตอนที่ 102:

ตอนที่ 103: (จบ)