〈 บทที่ 6 การหมุนของวัตถุแข็งเกร็ง 〉

เนื้อหาในบทนี้

อยู่ระหว่างการปรับปรุงเนื้อหา

วิดีโอสอน

ตอนที่ 1: 

ตอนที่ 2: 

ตอนที่ 3: 

ตอนที่ 4: 

ตอนที่ 5: 

ตอนที่ 6: 

ตอนที่ 7: 

ตอนที่ 8: 

ตอนที่ 9: 

ตอนที่ 10: 

ตอนที่ 11: 

ตอนที่ 12: 

ตอนที่ 13: 

ตอนที่ 14: 

ตอนที่ 15: 

ตอนที่ 16: 

ตอนที่ 17: 

ตอนที่ 18: 

ตอนที่ 19: 

ตอนที่ 20: 

ตอนที่ 21: 

ตอนที่ 22: 

ตอนที่ 23: 

ตอนที่ 24: 

ตอนที่ 25: 

ตอนที่ 26: 

ตอนที่ 27: 

ตอนที่ 28: 

ตอนที่ 29: 

ตอนที่ 30: 

ตอนที่ 31: 

ตอนที่ 32: 

ตอนที่ 33: 

ตอนที่ 34: 

ตอนที่ 35: 

ตอนที่ 36: 

ตอนที่ 37: 

ตอนที่ 38: 

ตอนที่ 39: 

ตอนที่ 40: 

ตอนที่ 41: 

ตอนที่ 42: 

ตอนที่ 43: 

ตอนที่ 44: 

ตอนที่ 45: 

ตอนที่ 46: 

ตอนที่ 47: 

ตอนที่ 48: 

ตอนที่ 49: 

ตอนที่ 50: 

ตอนที่ 51: 

ตอนที่ 52: 

ตอนที่ 53: 

ตอนที่ 54: 

ตอนที่ 55: 

ตอนที่ 56: 

ตอนที่ 57: 

ตอนที่ 58: 

ตอนที่ 59: 

ตอนที่ 60: 

ตอนที่ 61: 

ตอนที่ 62: 

ตอนที่ 63: 

ตอนที่ 64: 

ตอนที่ 65: 

ตอนที่ 66: 

ตอนที่ 67: 

ตอนที่ 68: 

ตอนที่ 69: 

ตอนที่ 70: 

ตอนที่ 71: 

ตอนที่ 72: 

ตอนที่ 73: 

ตอนที่ 74: 

ตอนที่ 75: 

ตอนที่ 76: 

ตอนที่ 77: 

ตอนที่ 78: 

ตอนที่ 79: 

ตอนที่ 80: 

ตอนที่ 81: 

ตอนที่ 82: 

ตอนที่ 83: 

ตอนที่ 84: 

ตอนที่ 85: 

ตอนที่ 86: 

ตอนที่ 87: 

ตอนที่ 88: 

ตอนที่ 89: 

ตอนที่ 90: 

ตอนที่ 91: 

ตอนที่ 92: 

ตอนที่ 93: 

ตอนที่ 94: 

ตอนที่ 95: 

ตอนที่ 96: 

ตอนที่ 97: 

ตอนที่ 98: 

ตอนที่ 99: 

ตอนที่ 100: 

ตอนที่ 101: 

ตอนพิเศษ: โมเมนต์ความเฉื่อยของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ารอบแกนหมุนบนด้านหนึ่ง 

ตอนพิเศษ: (เปลี่ยน Math) โมเมนต์ความเฉื่อยของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ารอบแกนหมุนบนด้านหนึ่ง