〈 บทที่ 9 คลื่นกล 〉

เนื้อหาในบทนี้

  • คลื่นคืออะไร?
  • คลื่นตามขวางและคลื่นตามยาว
  • การเคลื่อนที่ของคลื่น
  • สมบัติของคลื่น
  • คลื่นนิ่ง

วิดีโอสอน

ตอนที่ 1: โครงสร้างของบทนี้ อธิบายสิ่งที่ต้องเรียน

ตอนที่ 2: 9.1 คลื่นคืออะไร ? การสร้างคลื่นเชือก

ตอนที่ 3: 9.1 คลื่นคืออะไร ? การแบ่งประเภทของคลื่น

ตอนที่ 4: 9.1 คลื่นคืออะไร ? คลื่นในมุมมองด้านพลังงาน

ตอนที่ 5: 9.2 คลื่นตามขวาง คลื่นเชือกแบบไซน์อย่างละเอียด

ตอนที่ 6: 9.2 คลื่นตามขวาง กราฟ y-x แสดงรูปร่างคลื่น

ตอนที่ 7: 9.2 คลื่นตามขวาง การระบุคลื่น 1 ลูก

ตอนที่ 8: 9.2 คลื่นตามยาว การสร้างคลื่นในสปริง

ตอนที่ 9: 9.2 คลื่นตามยาว กราฟ y-x และการระบุคลื่น 1 ลูก

ตอนที่ 10: 9.3.1 การแกว่งกวัดของตัวกลาง กราฟ y-t

ตอนที่ 11: 9.3.1 การแกว่งกวัดของตัวกลาง คลื่นแบบไซน์

ตอนที่ 12: ตัวอย่าง 9.1

ตอนที่ 13: ตัวอย่าง 9.2 ข้อสอบเข้ามหาลัย

ตอนที่ 14: ตัวอย่าง 9.3 ข้อสอบเข้ามหาลัย

ตอนที่ 15: 9.3.2 ส่วนประกอบของคลื่น (แบบไซน์)

ตอนที่ 16: 9.3.2 เฟส ความต่างเฟสของคลื่น 1 ลูก

ตอนที่ 17: 9.3.2 เฟส เฟสบนกราฟ y-t

ตอนที่ 18: 9.3.2 เฟส เฟสตรงกัน

ตอนที่ 19: 9.3.2 เฟส เฟสตรงกันข้าม

ตอนที่ 20: ตัวอย่าง 9.4

ตอนที่ 21: ตัวอย่าง 9.5 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ตอนที่ 22: ตัวอย่าง 9.6 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ตอนที่ 23: ตัวอย่าง 9.7

ตอนที่ 24: ตัวอย่าง 9.8

ตอนที่ 25: ตัวอย่าง 9.9

ตอนที่ 26: ตัวอย่าง 9.10

ตอนที่ 27: ตัวอย่าง 9.11

ตอนที่ 28: ตัวอย่าง 9.12

ตอนที่ 29: ตัวอย่าง 9.13

ตอนที่ 30: 9.3.3 ภาพแสดงการเคลื่อนที่ของคลื่น

ตอนที่ 31: 9.3.4 อัตราเร็วคลื่น สมการ v = fλ

ตอนที่ 32: 9.3.4 อัตราเร็วคลื่น สมการอัตราเร็วคลื่นเชือก

ตอนที่ 33: 9.3.4 อัตราเร็วคลื่น สรุปสมการรวม

ตอนที่ 34: ตัวอย่าง 9.14

ตอนที่ 35: ตัวอย่าง 9.15

ตอนที่ 36: ตัวอย่าง 9.16 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ตอนที่ 37: ตัวอย่าง 9.17

ตอนที่ 38: ตัวอย่าง 9.18 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ตอนที่ 39: ตัวอย่าง 9.19 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ตอนที่ 40: ตัวอย่าง 9.20 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ตอนที่ 41: ตัวอย่าง 9.21 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ตอนที่ 42: ตัวอย่าง 9.22

ตอนที่ 43: ตัวอย่าง 9.23 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ตอนที่ 44: ตัวอย่าง 9.24 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ตอนที่ 45: ตัวอย่าง 9.25 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ตอนที่ 46: ตัวอย่าง 9.26

ตอนที่ 47: ตัวอย่าง 9.27

ตอนที่ 48: ตัวอย่าง 9.28

ตอนที่ 49: ตัวอย่าง 9.29

ตอนที่ 50: ตัวอย่าง 9.30

ตอนที่ 51: ตัวอย่าง 9.31 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ตอนที่ 52: ตัวอย่าง 9.32

ตอนที่ 53: ตัวอย่าง 9.33

ตอนที่ 54: ตัวอย่าง 9.34

ตอนที่ 55: 9.4.1 การสะท้อน ปลายเชือกยึดแน่น

ตอนที่ 56: 9.4.1 การสะท้อน ปลายเชือกอิสระ

ตอนที่ 57: 9.4.1 การสะท้อน คลื่นน้ำ 2 มิติ

ตอนที่ 58: 9.4.1 การสะท้อน การระบุมุมตกกระทบและมุมสะท้อน

ตอนที่ 59: ตัวอย่าง 9.35

ตอนที่ 60: ตัวอย่าง 9.36

ตอนที่ 61: ตัวอย่าง 9.37

ตอนที่ 62: ตัวอย่าง 9.38

ตอนที่ 63: ตัวอย่าง 9.39

ตอนที่ 64: 9.4.2 การหักเห พัลส์เชือก 1 มิติ

ตอนที่ 65: 9.4.2 การหักเห คลื่นแบบคาบ 1 มิติ

ตอนที่ 66: 9.4.2 การหักเห คลื่นน้ำตกกระทบแนวตรง

ตอนที่ 67: 9.4.2 การหักเห คลื่นน้ำตกกระทบแนวเอียง 1

ตอนที่ 68: 9.4.2 การหักเห คลื่นน้ำตกกระทบแนวเอียง 2

ตอนที่ 69: 9.4.2 การหักเห กฎการหักเห

ตอนที่ 70: 9.4.2 การหักเห การสะท้อนกลับหมด

ตอนที่ 71: ตัวอย่าง 9.40 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ตอนที่ 72: ตัวอย่าง 9.41 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ตอนที่ 73: ตัวอย่าง 9.42 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ตอนที่ 74: ตัวอย่าง 9.43 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ตอนที่ 75: ตัวอย่าง 9.44 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ตอนที่ 76: ตัวอย่าง 9.45

ตอนที่ 77: ตัวอย่าง 9.46

ตอนที่ 78: ตัวอย่าง 9.47

ตอนที่ 79: ตัวอย่าง 9.48 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ตอนที่ 80: ตัวอย่าง 9.49

ตอนที่ 81: ตัวอย่าง 9.50 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ตอนที่ 82: ตัวอย่าง 9.51

ตอนที่ 83: ตัวอย่าง 9.52

ตอนที่ 84: ตัวอย่าง 9.53

ตอนที่ 85: ตัวอย่าง 9.54 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ตอนที่ 86: ตัวอย่าง 9.55

ตอนที่ 87: ตัวอย่าง 9.56

ตอนที่ 88: ตัวอย่าง 9.57