〈 2542 เดือนมีนาคม 〉

รายละเอียดข้อสอบชุดนี้

  • ข้อสอบมี 2 ตอน ตอนที่ 1 มี 28 ข้อ ตอนที่ 2 มี 6 ข้อ

วิดีโอแสดงวิธีทำข้อสอบ

ตอนที่ 1 ข้อ 1: 

ตอนที่ 1 ข้อ 2: 

ตอนที่ 1 ข้อ 3: 

ตอนที่ 1 ข้อ 4: 

ตอนที่ 1 ข้อ 5: 

ตอนที่ 1 ข้อ 6: 

ตอนที่ 1 ข้อ 7: 

ตอนที่ 1 ข้อ 8: 

ตอนที่ 1 ข้อ 9: 

ตอนที่ 1 ข้อ 10: 

ตอนที่ 1 ข้อ 11: 

ตอนที่ 1 ข้อ 12: 

ตอนที่ 1 ข้อ 13: 

ตอนที่ 1 ข้อ 14: 

ตอนที่ 1 ข้อ 15: 

ตอนที่ 1 ข้อ 16: 

ตอนที่ 1 ข้อ 17: 

ตอนที่ 1 ข้อ 18: 

ตอนที่ 1 ข้อ 19: 

ตอนที่ 1 ข้อ 20: 

ตอนที่ 1 ข้อ 21: 

ตอนที่ 1 ข้อ 22: 

ตอนที่ 1 ข้อ 23: 

ตอนที่ 1 ข้อ 24: 

ตอนที่ 1 ข้อ 25: 

ตอนที่ 1 ข้อ 26: 

ตอนที่ 1 ข้อ 27: 

ตอนที่ 1 ข้อ 28: 

ตอนที่ 2 ข้อ 1: 

ตอนที่ 2 ข้อ 2: 

ตอนที่ 2 ข้อ 3: 

ตอนที่ 2 ข้อ 4: 

ตอนที่ 2 ข้อ 5: 

ตอนที่ 2 ข้อ 6: